ภาควิชารังสีวิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Department of Radiology

ติดต่อภาควิชา

ภาควิชารังสีวิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 10 อาคารสมเด็จย่า 93
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330