ภาควิชาสรีรวิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Department of Physiology

ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาสรีรวิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 4 อาคารพรีคลีนิก
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330