งานนโยบายและแผน

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Policy and Planing Unit

บุคลากรหน่วยงาน

รศ.ทพญ.ดร.เกศกาญจน์ เกศวยุธ

รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนาองค์กร

รศ.ทพญ.ดร.เกศกาญจน์ เกศวยุธ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่

chalinee se คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางชาลินี เสียงสังข์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

yupin คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางยุพิน สุขศิลป์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เอกสารดาวน์โหลด

ติดต่อหน่วยงาน

งานนโยบายและแผน

ชั้น 2 อาคารวาจวิทยาวัฒฑน์
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  • โทรศัพท์ 0 2218 8643 – 6
  • โทรสาร 0 2218 8643