ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Department of Operative Dentistry

ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 10 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330