หน่วยการเงินคณะทันตแพทยศาสตร์ มีภารกิจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการเงินงบประมาณและเงินรายได้ รวบรวมตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆด้านการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไป ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการรับเงิน การจ่ายเงินในหมวดต่างๆ และปฎิบัติงานตามกระบวนการปฎิบัติงานในฐานะผู้ปฎิบัติงานด้านวิชาชีพในการทำงาน ปฏิบัติงานตามคู่มือและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน รายได้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ของผู้บังคับบัญชา โดยมีลักษณะงานที่ปฎิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

  1. ด้านการการปฎิบัติการ ศึกษารวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ปฎิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นดูแลการรับเงินและจ่ายเงินสถานะทางการเงินตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับเงินและการจ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฎิบัติงานถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน
  2. ด้านการวางแผน วางแผนการดำเนินงานของตนเอง ร่วมดำเนินการวางแผนทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  3. ด้านการประสานงาน ประสานงานกับหน่วยต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล และเอกสารทางการเงินเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ชี้แจงขั้นตอนเกี่ยวกับการดำเนินการในกระบวนการด้านการเงินให้กับหน่วยงานต่างๆ