หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Human Resource Unit

1. น้ำหนึ่งใจเดียวกัน (Team Spirit)
2. มุ่งมั่นความเป็นเลิศ (Excellence)
3. ชูเชิดคุณธรรม (Integrity)
4. คิดและทำเพื่อสังคม (Social-mindedness)

สมรรถนะหลัก (Core Competencies) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลการสมัครสวัสดิการพนักงานหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งและบรรจุใหม่

ดูรายละเอียด

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ดูรายละเอียด

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกันสังคม

ดูรายละเอียด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 0 2218 8632 – 33, 88637