เตือนภัย cover คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Banner AI scaled 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Banner FB HR scaled 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Banner 50 ทวิ scaled 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Human Resource Unit

ข่าวประชาสัมพันธ์

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลการสมัครสวัสดิการพนักงานหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งและบรรจุใหม่

ดูรายละเอียด

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ดูรายละเอียด

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกันสังคม

ดูรายละเอียด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 0 2218 8632-33 , 0 2218 88637 , 0 2218 8896-97