Home/หน่วยงาน/โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์/คลินิกและหน่วยงาน

คลินิกบัณฑิตศึกษา

โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

file 64 th 1233 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทบาทและหน้าที่

เป็นคลินิกที่ให้บริการรักษาทางทันตกรรม ร่วมกับการฝึกปฏิบัติงานทางทันตกรรมเฉพาะทางของนิสิตบัณฑิตศึกษา(ทันตแพทย์ที่มาฝึกอบรมต่อเฉพาะทาง) และนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ โดยมีเป้าหมายในการเป็นสถานที่ให้บริการทันตกรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ เชี่ยวชาญทันตกรรมเฉพาะทางที่มีประสิทธิภาพปลอดภัย และเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุม ดูแลและกำกับโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากในและต่างประเทศ 

การให้บริการ

เปิดทำการในเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์

 • รอบเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น.
 • รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • ปิดทำการ วันพุธ ช่วงบ่าย

ให้บริการการรักษาเฉพาะทางแก่ผู้ป่วยแยกตามคลินิกต่างๆ ดังนี้

ให้การตรวจ วินิจฉัย รักษาผู้ป่วยทางด้านศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยความปลอดภัย และเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของนิสิตทันตแพทย์ นิสิตฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร โดยประกอบด้วยจำนวนห้องตรวจ 3 ห้อง เก้าอี้ทำฟัน 2 ตัว ยูนิตทำฟัน

การบริการดังนี้

 1. รักษาทางด้านทันตกรรมแก่ผู้ป่วยทุกช่วงอายุที่มีโรคทางด้านศัลยกรรมทางช่องปากและใบหน้า
 2. ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน เช่น ฟันหลุด, เลือดออกไม่หยุดหลังผ่าตัด, ภาวะติดเชื้อทางช่องปาก และติดตามผลการรักษาจนผู้ป่วยหายจากโรคที่เป็น
 3. สนับสนุนการให้บริการวิชาการและการวิจัยทางทันตกรรมเฉพาะทางสาขาศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า

การให้บริการ

เปิดทำการในเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์

 • รอบเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น.
 • รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • ปิดทำการ วันพุธ ช่วงบ่าย

สถานที่ตั้ง

อาคารสมเด็จย่า 93 ชั้น 1

ดูแล รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู ผู้ป่วยเด็กเล็กที่ไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา และกลุ่มผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษที่มีความผิดปกติทางร่างกายและสมองและโรคทางระบบต่างๆ เฉพาะทางสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ภายใต้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยประกอบด้วยยูนิตการรักษา จำนวน 20 ยูนิต

การบริการดังนี้

 1. บริการรักษาทางด้านทันตกรรมแก่ผู้ป่วยเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 14 ปี 12 เดือน
 2. บริการรักษาทางด้านทันตกรรมแก่ เด็กเล็กที่ไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา และกลุ่มผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษที่มีความผิดปกติทางร่างกายและสมองและโรคทางระบบต่างๆ ที่ต้องให้บริการทางด้านทันตกรรม ด้วยวิธีการให้ยาคลายความกังวลร่วมกับการสูดดมก๊าซไนตรัสออกไซด์-ออกซิเจน และการรีกษาทางทันตกรรมด้วยการดมยาสลบ
 3. ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน

การให้บริการ

เปิดทำการในเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์

 • รอบเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น.
 • รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • ปิดทำการ วันพุธ ช่วงบ่าย

สถานที่ตั้ง

อาคารสมเด็จย่า 93 ชั้น 6

บริการดูแล รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู ผู้ป่วยทางทันตกรรม เฉพาะทางสาขาทันตกรรมประดิษฐ์อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ภายใต้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน/วิจัย ของนิสิตทันตแพทย์บัณฑิตศึกษา โดยประกอบด้วยยูนิตการรักษา จำนวน 32 ยูนิต

การบริการดังนี้

 1. ให้บริการรักษาทางด้านทันตกรรมแก่ผู้ป่วย
  ในงานฟันเทียมทั้งปากถอดได้
  ใส่ฟันบางส่วนถอดได้
  ครอบฟัน สะพานฟัน เดือยฟัน
 2. ให้การบำบัดผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ฟันเทียมแล้ว มีอาการไม่พึงประสงค์ เช่น ใส่ฟันเทียมทั้งปากแล้วกดทับเหงือก ฟันติดแน่น เช่นครอบฟันหลุด หรือครอบชั่วคราวเพื่อรอรับการใส่ฟันเทียมถาวร ฟันเทียมถอดได้ แตก,หัก เป็นต้น 
 3. ให้การบำบัดรักษางานเฉพาะทาง FMR (Full Mouth Rehabilitatoin)และการบูรณะช่องปากและใบหน้า(Maxilo Facial) ร่วมมือกันระหว่างหน่วยบูรณะช่องปากและใบหน้า

การให้บริการ

เปิดทำการในเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์

 • รอบเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น.
 • รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • ปิดทำการ วันพุธ ช่วงบ่าย

สถานที่ตั้ง

อาคารสมเด็จย่า 93 ชั้น 8

ให้บริการตรวจ วินิจฉัย ให้คำปรึกษาและให้การรักษาเฉพาะทางด้านทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าโดยคณาจารย์และทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
รวมถึงเป็นสถานที่ปฏิบัติงานวิจัยคลินิก(clinical research) ด้านทันตกรรมบดเคี้ยวให้แก่คณาจารย์และนิสิตทันตแพทย์โดยมีเป้าหมายที่มุ่งเน้นที่คุณภาพการให้บริการผู้ป่วยให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยประกอบด้วยยูนิตการรักษาจำนวน 5 ยูนิต

การบริการดังนี้

 1. ให้บริการรักษาเฉพาะทางด้านทันตกรรมบดเคี้ยว และความเจ็บปวดบนใบหน้า
 2. สนับสนุนการให้ฝึกปฏิบัติงาน การทำวิจัยทางเฉพาะทางสาขาทันตกรรมบดเคี้ยว

การให้บริการ

เปิดทำการในเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์

 • รอบเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น.
 • รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • ปิดทำการ วันพุธ ช่วงบ่าย

สถานที่ตั้ง

อาคารสมเด็จย่า 93 ชั้น 5

คลินิกทันตกรรมจัดฟันดยให้บริการดูแลรักษาทางทันตกรรมจัดฟันในผู้ป่วยทั่วไปที่มีปัญหาความผิดปกติด้านการสบฟัน โดยคำนึงถึงความถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยประกอบด้วยยูนิตการรักษา จำนวน 14 ยูนิต

การบริการดังนี้

 1. ให้บริการตรวจรักษาทางด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วย ที่มีความผิดปกติของการสบฟัน ตั้งแต่อายุ 6 ขวบขึ้นไป และมีความผิดปกติโครงสร้างใบหน้าและขากรรไกรตั้งแต่กำเนิด เช่น ปากแหว่งเพดานโหว่ 
 2. ติดตามผลการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแบบต่างๆ ได้แก่ การติดเครื่องมือจัดฟัน ชนิดติดแน่น (Fix appliance), เครื่องมือชนิดถอดได้(Removable appliance),เครื่องมือคงสภาพฟัน(Retainer) รวมทั้งการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดกระดูกขากรรไกร(Orthognathics surgery) การจัดฟันผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ การจัดฟันด้วยเครื่องมือชนิดถอดได้แบบใส (Invisalign) การจัดฟันด้วยเครื่องมือ Self-Ligate

สถานที่ตั้ง

อาคารสมเด็จย่า 93 ชั้น 6

ดูแล รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู แนะนำ ผู้ป่วยทางทันตกรรม เฉพาะทางด้านการบูรณะฟันแท้เพื่อความสวยงาม, บูรณะฟันที่ได้รับการรักษาคลองรากฟัน และการบำบัดฉุกเฉินภายใต้การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยประกอบด้วยยูนิตการรักษา จำนวน 14 ยูนิต

การบริการดังนี้

 1. ให้บริการรักษาทางด้านทันตกรรมอุดฟันแก่ผู้ป่วยที่มีฟันแท้ในช่วงอายุ 7-70 ปี
 2. ให้บริการรักษาทางด้านทันตกรรมอุดฟันแก่กลุ่มผู้ป่วยพิเศษภายใต้การดมยาร่วมกับคลินิกอื่นๆ
 3. ให้บริการรักษาทางด้านทันตกรรมอุดฟัน/ครอบฟันแก่กลุ่มผู้ป่วยที่มีฟันผุลุกลามทั้งปาก เนื่องจากการฉายรังสี
 4. ให้บริการรักษาทางด้านทันตกรรมอุดฟัน/ครอบฟันแก่กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการความสวยงาม เช่น Veneer, ฟอกสีฟัน, ปิดช่องว่างระหว่างฟัน
 5. ให้บริการรักษาทางด้านทันตกรรมอุดฟัน/ครอบฟันแก่กลุ่มผู้ป่วยทีได้รับการรักษารากฟันแล้ว
 6. ให้บริการรักษาทางด้านทันตกรรมแก่ผู้ป่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน

สถานที่ตั้ง

อาคารสมเด็จย่า 93 ชั้น 5