สนทนาธรรมสร้างสุข

Dharma Series Jun 66 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรยายธรรม วันที่ 7 มิถุนายน 2566

โครงการสนทนาธรรมสร้างสุข ครั้งที่ ๘๗

เรื่อง สมถะภาวนา (๒) เพื่อชีวิตจิตใจที่มั่นคงและสงบสุข

โดย พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)

Dharma Series May 66 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรยายธรรม วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

โครงการสนทนาธรรมสร้างสุข ครั้งที่ ๘๖

เรื่อง สมถะภาวนา เพื่อชีวิตจิตใจที่มั่นคงและสงบสุข

โดย พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)

Dhamma Series 46853 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรยายธรรม วันที่ 5 เมษายน 2566

โครงการสนทนาธรรมสร้างสุข ครั้งที่ ๘๕

เรื่อง “สงกรานต์อย่างสมกาล เบิกบานรับความธรรมดา”

โดย พระครูธรรมรัต (ธนัญชัย เตชปญฺโญ)

dhamma series 2023 mar 01 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรยายธรรม วันที่ 1 มีนาคม 2566

เรื่อง มหาอุบาสก มหาอุบาสิกา ตอนที่ 2

โดย พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)

dhamma series 43450 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรยายธรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เรื่อง มหาอุบาสก มหาอุบาสิกา

โดย พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)

dhamma series 43447 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรยายธรรม วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566

เรื่อง อานิสงส์ของการสวดพระพุทธมนต์

โดย พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)

dhamma series 43443 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรยายธรรม วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เรื่อง เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสวรรค์และสิ่งที่ดีกว่านั้น

โดย พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)

dhamma series 43440 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรยายธรรม วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทอดกฐิน

โดย พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)

dhamma series 43437 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรยายธรรม วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565

เรื่อง เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการรักษาศีล

โดย พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)

dhamma series 43434 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรยายธรรม วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทำทาน

โดย พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)

dhamma series 43431 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรยายธรรม วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ฟังธรรม วันอาสาฬหบูชา

โดย พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)

dhamma series 43428 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรยายธรรม วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เรื่อง สัมมวาจา พูดดี ชีวิตดีงาม

โดย พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)