นิสิตเก่าดีเด่นในโอกาสครบ 84 ปี

การสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย