ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง

 • ชั้น 2 อาคารทันตกรรม 1 และ
 • ชั้น 10 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80
ห้องห้องปฏิบัติการเสมือนจริง ชั้น 2 อาคารทันตกรรม 1
IMG 4634 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
IMG 4633 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องห้องปฏิบัติการเสมือนจริง ชั้น 10 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80
ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง 01 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง 02 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง 03 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง
ฝ่ายวิชาการ

 • โทรศัพท์ 0 2218 9021

ห้องปฏิบัติการรวม

IMG 4637 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
img 19 2519 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ชั้น 2 อาคารทันตกรรม 1

หุ่นปฏิบัติการเสมือนจริง

(MOOG; Virtual Reality-Based Dental Simulator)

Picture10 1 1 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Picture11 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ชั้น 3 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ห้องสมุดคณะฯ

 • โทรศัพท์ 0 2218 9017 – 9, 0 2218 9031
 • Email panchanit.b@chula.ac.th

ห้องสมุดคณะฯ

Picture1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
banner 04 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ชั้น 3 และ 4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80

ชั้น 3

 • บริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ       
 • บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า       
 • บริการคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ       
 • บริการห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง / ห้องประชุมกลุ่มย่อย       
 • บริการหุ่นปฏิบัติการเสมือนจริง (Simodont)

ชั้น 4

 • บริการหนังสือใหม่ ตำรา งานวิจัย วิทยานิพนธ์
 • บริการงานวารสารฉบับปัจจุบัน และฉบับเย็บเล่ม
 • บริการยืมระหว่างห้องสมุด
 • บริการคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในจุฬาฯ
 • เว็บไซต์ www.lib.dent.chula.ac.th
 • โทรศัพท์ 0 2218 9017 – 9, 0 2218 9031
 • Email : panchanit.b@chula.ac.th

ห้องเรียน Smart Classroom

img 19 5847 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ห้อง 911 และ 912 ชั้น 9 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ฝ่ายบัณฑิตศึกษา โทร 0-2218-9021
 • หน่วยโสตทัศนศึกษา โทร 0-2218-9006

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Picture6 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ชั้น 5 และ ชั้น 11 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • โทรศัพท์ 0 2218 9004 – 5

ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาทางไกล

(Lifelong Learning & Distance Learning Center)

tele learning 01 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
tele learning 02 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
tele learning 03 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

 • โทรศัพท์ 0 2218 9021

Main/ Major Clinic, Minor/ Miscellaneous Clinics

Picture4 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Picture5 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Main/ Major Clinic

 • Operative dentistry
 • Endodontics
 • Periodontology
 • Prosthodontics
 • Occlusion

Minor/ Miscellaneous Clinics

 • Community dentistry
 • Oral and Maxillofacial Surgery
 • Oral Diagnosis
 • Orthodontics
 • Pediatric dentistry
 • Radiology

คลังทันตอุปกรณ์

Picture1 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริการยืม-คืน อุปกรณ์และเครื่องมือทางทันตกรรมสำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปี 3-6 และนิสิตบัณฑิตศึกษา

 • ชั้น 1 อาคารวาจวิทยวัฑฒน์
 • โทรศัพท์ 0-2218-8608

โปรแกรมลิขสิทธิ์จุฬาฯ สำหรับนิสิต

Picture2 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • G Suite for Education (Google Apps)
 • Office 365
 • Windows 10 Education
 • Trend Micro
 • Adobe Creative Cloud
 • SPSS
 • CUNET VPN service
 • MATLAB 2018a

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ทันตสารสนเทศ

 • ชั้น 6 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80
 • โทรศัพท์ 0 2218 9010 – 12

iPad

IMG 4644 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริการให้ยืมสำหรับนิสิตปริญญาตรีที่ขาดแคลน ใช้ในการเรียนและทำกิจกรรมระหว่างเรียน จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานบริการการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ

 • ชั้น 2 อาคารวาจวิทยวัฑฒน์
 • โทรศัพท์ 0-2218-8652

การเรียนการสอนออนไลน์

สอบถามข้อมูล / ติดต่อหน่วยงาน

ฝ่ายวิชาการ

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

 • โทรศัพท์ 0 2218 8652 – 54, 0 2218 8657
 • โทรสาร 0 2218 8652
 • อีเมล academicgroup.dent@gmail.com