เปิดโอกาสให้นิสิตได้เข้ามาอยู่ร่วมกันเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ
ที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งวิชาการ
และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

สโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือสถานที่ที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้เข้ามาอยู่ร่วมกันเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ได้สัมผัสการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การจัดการสิ่งของ  และจัดหาทุนสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมที่ต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม มหาวิทยาลัย และประเทศชาติ  มอบโอกาสในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  ได้ลงมือปฏิบัติงานจริงเพื่อช่วยเหลือคนในสังคมนิสิตนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงานในสโมสรนำไปประยุกต์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในทุก ๆ ด้าน และยังต่าง  ๆ  เพื่อให้ช่วยเติมเต็มชีวิตและประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยที่ภายในห้องเรียนไม่สามารถเกิดขึ้นได้