ที่ชื่อ – สกุลภาควิชา
1รศ.ทพญ.ดร.นีรชา สารชวนะกิจภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2รศ.ทพญ.ดร.รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์ภาควิชาจุลชีววิทยา
3ศ.ทพ.ดร.จีรัสย์ สุจริตกุลภาควิชาชีวเคมี 
4รศ.ทพญ.ดร.พินทุอร จันทรวราทิตย์ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
5รศ.ทพญ.ดร.ผกาภรณ์ พันธุวดี พิศาลธุรกิจภาควิชาทันตกรรมชุมชน
6ผศ.ทพญ.ดร.ปรางทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว
7รศ.ทพญ.ดร.อรพินท์ โคมิน  ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
8รศ.ทพญ.ดร.บุษยรัตน์ สันติวงศ์ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
9ผศ.ทพญ.ดร.อุไรวรรณ โชคชนะชัยสกุลภาควิชาทันตกรรมหัตถการ
10รศ.ทพ.ดร.เอกรัฐ ภัทรธราธิปภาควิชาทันตพยาธิวิทยา
11รศ.ทพญ.อรวรรณ จรัสกุลางกูรภาควิชาปริทันตวิทยา
12รศ.ทพญ.ดร.สิรีรัตน์ สูอำพันภาควิชาเภสัชวิทยา
13ผศ.ทพ.พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุลภาควิชารังสีวิทยา
14ผศ.ทพญ.ภัทรนฤน กาญจนบุษย์ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก
15ศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำภาควิชาศัลยศาสตร์
16รศ.ดร.วีระ สุพรศิลป์ชัยภาควิชาสรีรวิทยา