ภาควิชา

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

คณะทันตแทพยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 16 ภาควิชา โดยรับผิดชอบการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาบัณฑิต บัณฑิตศึกษา และการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อจัดการศึกษาทางทันตแพทย์ เพื่อสร้างทันตแพทย์ที่มีความสามารถ มีจริยธรรม เพื่อรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ