ปรัชญา

จักเป็นสถาบันที่มีมาตรฐานสูง
ในการจัดการศึกษาทางทันตแพทย์
จักสร้างทันตแพทย์ที่มีความสามารถ
และมีจริยธรรม
เพื่อรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ

ปณิธาน

จักเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของประเทศ ที่มุ่งมั่นผลิตทันตแพทย์ให้กอปรด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการที่มีทั้งคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝ่รู้อยู่เสมอ คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งนี้ จักพัฒนาโดยบุกเบิก ค้นคว้า ด้านบริการและการวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และนำมาประยุกต์ใช้กับสังคม ทั้งเป็นแหล่งอ้างอิงสรรพวิทยาการในสาขาทันตแพทยศาสตร์ โดยมีมาตรฐานทางวิชาการทัดเทียมนานาอารยประเทศ


วิสัยทัศน์

สถาบันการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์ระดับโลก
ที่สร้างบัณฑิต องค์ความรู้ และนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน


พันธกิจ

1. เป็นเลิศในงานวิชาการและวิจัย

 • สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นผู้นำทางวิชาชีพที่มีทักษะและความสามารถที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • ส่งเสริมการวิจัยที่มุ่งเน้นนวัตกรรม

2. ผู้นำในวิชาชีพและสังคม

 • เป็นผู้นำทางการบริการวิชาการให้กับทันตแพทย์และสังคมที่โดดเด่นในระดับภูมิภาค และระดับสากล

3. พัฒนาคนและองค์กรอย่างยั่งยืน

 • พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมภิบาลและมีประสิทธิภาพสูงและ มีสถานะทางการเงินที่มั่นคงและยั่งยืน 
 • ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ศักยภาพบุคลากรของคณะฯทุกระดับชั้น 
 • พัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้เป็นโรงเรียนมีสุข

คุณค่าหลักขององค์กร

Care SMILE

S*

Sustainability

ความยั่งยืน


M

Mastery

เชี่ยวชาญในศาสตร์


I*

Integrity

ชูเชิดคุณธรรม


L

Leadership

มีความคิดเป็นผู้นำ


E*

Excellence

มุ่งมั่นความเป็นเลิศ


หมายเหตุ *ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


ยุทธศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2564-2567

ยุทธศาสตร์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วยกลยุทธ์ด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในแต่ละด้านคือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การจัดการเรียนการสอนที่มีความเป็นเลิศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

เป้าประสงค์ :

 • โรงเรียนทันตแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

เป้าประสงค์ :

 • งานวิจัยระดับโลก
 • ทันตนวัตกรรมเพื่อสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อเป็นเสาหลักของทันตแพทย์และสังคมไทย

เป้าประสงค์ :

 • องค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อความยั่งยืน

เป้าประสงค์ :

 • องค์กรที่มีสมรรถนะสูงด้านบริหารและพัฒนาคนอย่างยั่งยืนและมีความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน