คุณค่าหลักขององค์กร

care SMILE คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลคณะทัตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับโลก
เพื่อพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  1. เป็นผู้นำทางบริการวิชาการระดับติยภูมิ
  2. มุ่งมั่นสนับสนุนการอบรมและทำวิจัยของทันตแพทย์
  3. เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
  4. มีการบริหารทรัพยากรและการเงินอย่างมั่นคง

คลินิกและหน่วยงาน

IMG 0765 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลินิกการเรียนการสอน

คลินิกระบบการเรียนการสอน ให้บริการการรักษาโดยนิสิตทันตแพทย์ หรือทันตแพทย์ที่ศึกษาต่อเฉพาะทาง

L1100170 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลินิกทันตกรรมบริการ

สำหรับนิสิต และบุคลากรของจุฬาฯ ให้บริการโดยทันตแพทย์ผู้ศึกษาเฉพาะทาง

special clinic 03 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
cusdc logo small คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ

สำหรับบุคคลทั่วไป ให้บริการโดยคณาจารย์และทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

40A2158 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หออภิบาลผู้ป่วย

ให้การดูแล รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู ผู้ป่วยศัลยกรรมในช่องปากและใบหน้าที่จำเป็นต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล และเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์และแม็กซิโลเฟเชียล

40A2158 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานสนับสนุนพันธกิจอื่นๆ ของโรงพยาบาลคณะฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

0 2218 8705