บริการทางทันตกรรม

งานบริการสังคม
โดยโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลมาตรฐานสูงเฉพาะทางทันตกรรม
ซึ่งเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรม
และการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์

วิสัยทัศน์โรงพยาบาลฯ

โรงพยาบาลฯ ได้จัดแบ่งคลินิกที่ให้บริการทางทันตกรรมตามลักษณะการให้บริการดังต่อไปนี้

คลินิกทันตกรรมนิสิต

(คลินิกระบบการเรียนการสอน)

การให้บริการของคลินิก

ให้บริการการรักษาโดยนิสิตทันตแพทย์ หรือทันตแพทย์ที่ศึกษาต่อเฉพาะทาง โดยพิจารณาจาก

 • ความยากง่ายของการรักษา ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ค่ารักษาพยาบาลไม่สูง
 • สามารถเบิกค่ารักษาได้ตามระเบียบและอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด
 • คิวการรักษาขึ้นกับชนิดของการรักษาเป็นไปตามที่คลินิกกำหนดและระยะเวลาในการรักษาตามสมควรแก่การเรียนการสอน

เวลาให้บริการ

 • จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

งดให้บริการ

 • ทุกวันพุธบ่าย
 • วันหยุดราชการ
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • และช่วงปิดภาคการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลินิกทันตกรรมบริการ

(สำหรับนิสิต และบุคลากรของจุฬาฯ)

การให้บริการของคลินิก

 • นิสิต และบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
 • รวมถึงหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เป็นคู่สัญญารักษาทางทันตกรรมแบบสวัสดิการกับคณะทันตแพทยศาสตร์
 • สำหรับบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เป็นข้าราชการสามารถเบิกจ่ายตรงได้ตามสิทธิ

เวลาให้บริการ

 • จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

งดให้บริการ

 • วันหยุดราชการ
 • และวันหยุดนักขัตฤกษ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ

(สำหรับบุคคลทั่วไป)

การให้บริการของคลินิก

 • รักษาโดยอาจารย์และทันตแพทย์เฉพาะทาง
 • ค่ารักษาพยาบาลเทียบเท่าโรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรมทั่วไป
 • เปิดให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ
 • สามารถเบิกค่ารักษาได้ตามระเบียบและอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด

เวลาให้บริการ

 • จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 20.00 น.
 • เสาร์ เวลา 9.00 – 19.00 น.
 • อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

งดให้บริการ

 • วันพุธ 13.00 – 16.00 น.
 • วันหยุดประจำปีของคลินิก

ติดต่อนัดหมาย

โทร. 0-2430-6533

line official icon คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
line cusdc qrcode คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

LINE Official คลินิกพิเศษทันตะจุฬา

@cusdc

ดูรายละเอียดบริการทางทันตกรรมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

วีดิทัศน์แนะนำคลินิก
และขั้นตอนการเข้ารับบริการ

step video ss คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 0 2218 8705

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ