ผศ.ทพญ.กนกนัดดา ตะเวทีกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.กนกนัดดา ตะเวทีกุล

อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา
กนกพร พะลัง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.กนกพร พะลัง

อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก
อ.ทพญ.ดร.กมลพร วัฒนเสริมกิจ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.กมลพร วัฒนเสริมกิจ

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
ผศ.ทพ.ดร.กฤช กมลขันติกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.ดร.กฤช กมลขันติกุล

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
ผศ.ทพ.กฤษณ์ชัย เบศรภิญโญวงศ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.กฤษณ์ชัย เบศรภิญโญวงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์

0 2218 8885

kritchai.b@chula.ac.th

อ.ทพญ.ดร.กวิตา กาญจนเมฆานันต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.กวิตา กาญจนเมฆานันต์

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
รศ.ทญ.ดร.เกศกัญญา สัพพะเลข คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.เกศกัญญา สัพพะเลข

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์
รศ.ทพญ.ดร.เกศกาญจน์ เกศวยุธ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.เกศกาญจน์ เกศวยุธ

อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี
อ.ทพ.กันตภณ รัตนพฤกษ์สกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.กันตภณ รัตนพฤกษ์สกุล

อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา
กิตติ ต.รุ่งเรือง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.กิตติ ต.รุ่งเรือง

อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา
รศ.ทพ.กิตติพงษ์ ดนุไทย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.กิตติพงษ์ ดนุไทย

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตพยาธิวิทยา
อ.ดร.กิตติศักดิ์ ทศพร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ดร.กิตติศักดิ์ ทศพร

อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี
อ.ทพ.กิตติศักดิ์ สะนนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.ดร.กิตติศักดิ์ สะนนท์

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ
ผศ.ทพ.กิติ ศิริวัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.กิติ ศิริวัฒน์

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์
รศ.ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ

อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา
ผศ.ทพ.ขนิษฐ์ ธเนศวร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.ขนิษฐ์ ธเนศวร

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์
อ.ทญ.เจนตา ชะวะนะเวช คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.เจนตา ชะวะนะเวช

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
ผศ.ทพญ.ดร.จันทรกร แจ่มไพบูลย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.จันทรกร แจ่มไพบูลย์

อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา
รศ.ทพ.ดร.จีรัสย์ สุจริตกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ทพ.ดร.จีรัสย์ สุจริตกุล

อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี
รศ.ทพญ.ดร.ใจแจ่ม สุวรรณเวลา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.ใจแจ่ม สุวรรณเวลา

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
อ.ทพ.นพ.เฉลิมฤทธิ์ พฤกษสดใส คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.นพ.เฉลิมฤทธิ์ พฤกษ์สดใส

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์
Chatvadee Kornsuthisopon คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.สพญ.ดร.ฉัตรวดี กรสุทธิโสภณ

อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์
อ.ทญ.ดร.ชญานิษฐ์ ฉวีวรรณากร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.ชญานิษฐ์ ฉวีวรรณากร

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว
ชนากานต์ สินเสรีกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ชนากานต์ สินเสรีกุล

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ
รศ.ทพญ.ดร.ชลิดา ลิ้มจีระจรัส คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.ชลิดา ลิ้มจีระจรัส

อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา
ชาญวิทย์ ประพิณจำรูญ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.ชาญวิทย์ ประพิณจำรูญ

อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก
ผศ.ทพ.ดร.ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
อ.ทพญ.ดร.ญาณี ตันติเลิศอนันต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.ญาณี ตันติเลิศอนันต์

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ
รศ.ทพญ.ดร.ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ทพญ.ดร.ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์

อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา
ณภัทร นะลำเลียง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.ดร.ณภัทร นะลำเลียง

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว