Home/หน่วยงาน/โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์/คลินิกและหน่วยงาน

คลินิกการเรียนการสอน

โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

บทบาทหน้าที่

เป็นคลินิกที่ให้การรักษาทางทันตกรรม ร่วมกับการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทันตแพทย์(ชั้นปีที่4-6) ภายใต้การควบคุมและดูแลของคณาอาจารย์จากภาควิชาต่างๆอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงการเน้นให้ผู้ป่วยเป็ศูนย์กลาง และให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยด้วยริการที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพและปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ โดยประกอบด้วยคลินิกภาควิชาต่างๆ

การให้บริการ

ช่วงเปิดภาคการศึกษา ในส่วนของการเรียนการสอน วันจันทร์ – วันศุกร์ แบ่งเป็น 2 คาบ

 • คาบเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น.
 • คาบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. ยกเว้น วันพุธบ่าย

(ภาคการศึกษาที่ 1 ประมาณ กลางเดือนกรกฎาคม – ต้นเดือนธันวาคม)
(ภาคการศึกษาที่ 2 ประมาณ ต้นเดือนมกราคม – ปลายเดือนเมษายน)

ช่วงปิดภาคการศึกษา อาจารย์ OPD จะทำการรักษาเฉพาะกรณีที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งทำการรักษากับนิสิตของภาควิชาฯ เท่านั้น

ให้บริการการรักษาเฉพาะทางแก่ผู้ป่วยแยกตามคลินิกต่างๆ ดังนี้

คลินิกรวมให้บริการดูแลรักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยที่ต้องการมารับการรักษากับนิสิตทันตแพทย์ระดับปริญญาบัณฑิตของภาควิชาต่างๆ ภายใต้การเรียนการสอนและควบคุมโดยอาจาย์ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ ด้วยบริการที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพและปลอดภัย ประกอบด้วยภาควิชาต่างๆ ได้แก่

ภาคทันตกรรมหัตถการ

บริการอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน และวัสดุอะมัลกัม รวมถึงการรักษาคลองรากฟันในฟันหน้า และฟันกรามน้อย

ภาควิชาปริทันตวิทยา

บริการขูดหินน้ำลาย รักษาโรคเหงือกและปริทันต์ รวมถึงการสอนทันตสุขศึกษาแก่ผู้ป่วย

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

บริการใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ และชนิดติดแน่นหรือครอบ

ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว

บริการการแก้ไขปัญหาการสบฟันผิดปกติ นอนกัดฟัน ฯลฯ

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กให้บริการ ตรวจ รักษา ผู้ป่วยทางทันตกรรม เฉพาะทางสาขาทันตกรรมสำหรับเด็กอย่างมีคุณภาพ และปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ และเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทันตแพทย์

การให้บริการ

1.ให้บริการตรวจ คัดกรอง และการรักษาทางด้านทันตกรรมแก่กลุ่มผู้ป่วยเด็กปกติ ตั้งแต่เด็กแรกเกิด จนถึงอายุไม่เกิน15 ปี และผู้ป่วยมีความต้องการพิเศษทุกวัย
2.ให้บริการตรวจ รักษาบำบัดฉุกเฉินและกรณีจำเป็นเร่งด่วนทางทันตกรรม ในผู้ป่วยเด็กปกติ และผู้ป่วยมีความต้องการพิเศษเฉพาะทางสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

คลินิกศัลย์ฯ ให้บริการดูแล รักษา ผู้ป่วยทางทันตกรรมเฉพาะทางด้านศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ภายใต้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ของนิสิตทันตแพทย์ นิสิตบัณฑิตศึกษา และทันตแพทย์ประจำบ้านภายใต้การควบคุมของอาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์และแม็กซิลโลเฟเชียล โดยมีพยาบาลวิชาชีพให้การสนับสนุนงานด้านเครื่องมือ–อุปกรณ์ที่สะอาดและปราศจากเชื้อและมีระบบป้องกันการแพร่กระจายเชื้อภายในคลินิก ตามาตรฐานวิชาชีพเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย

การให้บริการ

 1. ให้บริการรักษาทางด้านทันตกรรมและติดตามผลการรักษา แก่ผู้ป่วยเฉพาะทางสาขาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (ถอนฟัน ผ่าฟันคุดและศัลยกรรมอื่นๆในช่องปาก ) ภายใต้การใช้ยาชาเฉพาะที่ที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป
 2. ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินทางสาขาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

สถานที่ตั้ง

ตึกทันตกรรม 1 ชั้น 1

คลินิกตรวจพิเคราะห์ให้บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วย วินิจฉัยและวางแผนการรักษาทางด้านทันตกรรมอย่างมีคุณภาพ และปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ และเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทันตแพทย์ โดยประกอบด้วย ยูนิตทำฟันจำนวน 16 ยูนิต

การให้บริการ

1.ให้บริการตรวจคัดกรองทางด้านทันตกรรมแก่ผู้ป่วย อายุ 15 ปีบริบูรณ์
2.ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวด บวม หลังการตรวจและวินิจฉัยแล้ว

คลินิกทันตกรรมจัดฟันให้บริการตรวจรักษา ทางด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการสบฟัน และเป็นคลินิกการเรียนการสอนเฉพาะทางด้านการจัดฟันภายใต้การควบคุมดูแลของคณาจารย์และทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และคำนึงถึงความถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ

การให้บริการ

 1. ให้บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการสบฟันและความผิดปกติโครงสร้างใบหน้าและขากรรไกรตั้งแต่กำเนิด เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่ตั้งแต่กำเนิด เป็นต้น
 2. ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมจัดฟัน เช่น ปลายลวดทิ่มตำเนื้อเยื่อ เครื่องมือจัดฟันหลุด เป็นต้น

สถานที่ตั้ง

ตึกทันตรักษ์วิจัย ชั้น 4

ให้การบริการรักษาเฉพาะทางด้านรักษาคลองรากฟัน ศัลยกรรมปลายรากฟันด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษา โดยเป็นสถานที่ฝึกปฎิบัติทางคลินิกของนิสิตบัณฑิตศึกษาของภาควิชาทันตกรรมหัตถการสาขาเอ็นโดดอนต์ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ให้บริการรักษาผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยที่ส่งมาจากคลินิกภายนอกคณะ ของคณาจารย์ในภาควิชาทันตกรรมหัตถการสาขาเอ็นโดดอนต์ โดยประกอบด้วยยูนิตการรักษาจำนวน 14 ยูนิต

การบริการดังนี้

 1. ให้บริการรักษาทางด้านทันตกรรมแก่ผู้ป่วย เด็กที่มีฟันแท้ขึ้นแล้ว/ผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคคลองรากฟันและโรคของเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน
 2. ให้บริการรักษาทางด้านทันตกรรมแก่ผู้ป่วยเฉพาะทางสาขาเอ็นโดดอนต์ ฟันหน้า ฟันกรามน้อย ฟันกราม
 3. ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินเฉพาะทางเอ็นโดดอนต์
 4. ติดตามผลการรักษาเฉพาะทางสาขาเอ็นโดดอนต์

สถานที่ตั้ง

อาคารสมเด็จย่า 93 ชั้น 5

ให้การรักษาเฉพาะทางด้านโรคปริทันต์ ศัลยกรรมปริทันต์และศัลยกรรมรากเทียม โดยเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติทางคลินิกของนิสิตบัณฑิตศึกษาและปริญญาบัณฑิตของภาควิชาปริทันตวิทยา นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์และศัลยกรรมรากเทียมของคณาจารย์ในภาควิชาฯ โดยประกอบด้วยยูนิตการรักษาจำนวน 18 ยูนิต

การบริการดังนี้

 1. การรักษาผู้ป่วยเฉพาะทางด้านโรคปริทันต์ ศัลยกรรมปริทันต์ และศัลยกรรมรากเทียม โดยนิสิตบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ของภาควิชาปริทันตวิทยา

สถานที่ตั้ง

อาคารสมเด็จย่า 93 ชั้น 5

การตรวจ วินิจฉัยรอยโรคในช่องปาก และการดูแลผู้ป่วยทางเวชศาสตร์ช่องปากที่เกี่ยวข้องทั้งโรคเยื่อเมือกในช่องปาก กระดูกขากรรไกร ต่อมน้ำลาย อาการเจ็บปวดในช่องปาก กระดูกข้อต่อขากรรไกร และการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคของระบบต่างๆ ของร่างกาย โดยประกอบด้วยยูนิตการรักษา จำนวน 11 ยูนิต

การบริการดังนี้

 1. ให้บริการรักษาทางด้านทันตกรรมแก่ผู้ป่วย ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ที่เป็นรอยโรคเรื้อรัง ในช่องปากที่เกี่ยวกับระบบภูมิกันในร่างกาย
 2. ให้บริการรักษาทางด้านทันตกรรมแก่ผู้ป่วยเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก
 3. ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินคือ ผู้ป่วยใหม่ (Walk in)
 4. ติดตามผลการรักษาเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก

สถานที่ตั้ง

อาคารสมเด็จย่า 93 ชั้น 6

ขั้นตอนการขอรับบริการ

ผู้ป่วยใหม่

 1. ติดต่อที่จุดคัดกรอง(กดคิวผู้ป่วยใหม่) ชั้น 1 อาคารสมเด็จย่า 93 เพื่อกรอกข้อมูลประวัติ และลงทะเบียน
  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการลงทะเบียนสำหรับผู้ป่วยใหม่
  • สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ นำบัตรประชาชนมาเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่
  • สำหรับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปีต้องให้ผู้ปกครองมาเซ็นรับรอง
  • สำหรับเด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้ใบสูติบัตรแทน
 2. ติดต่อที่จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสมเด็จย่า 93 เพื่อเลือกคลินิกที่จะทำการรักษา
 3. ติดต่อห้องเวชระเบียน เพื่อถ่ายรูปและทำบัตรผู้ป่วยใหม่ (มีค่าทำบัตร 30 บาท)
  สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการใช้สิทธิการรักษา หลังทำแฟ้มประวัติเสร็จให้ติดต่อที่จุดตรวจสอบสิทธิ ชั้น 1 อาคารสมเด็จย่า 93 เพื่อตรวจสอบสิทธิการรักษา ชั้น 1 อาคารสมเด็จย่า 93
 4. รอรับแฟ้มประวัติ
 5. ไปยังคลินิกที่จะทำการรักษา

ผู้ป่วยเก่า

 1. ผู้ป่วยเก่าที่ต้องการใช้สิทธิการรักษา ต้องมาตรวจสอบสิทธิที่จุดตรวจสอบสิทธิ ชั้น 1 อาคารสมเด็จย่า 93 ก่อน (ผู้ป่วยเก่าที่ใช้เงินสด ไปที่คลินิกที่ทำการนัดหมายได้เลย)
 2. ไปยังคลินิกที่ทำการนัดหมายไว้ (ควรไปก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที)
 3. ยื่นบัตรนัดหมาย และรอรับการรักษา
 1. ติดต่อที่จุดคัดกรอง(กดคิวสำหรับผู้ป่วยเก่า) ชั้น 1 อาคารสมเด็จย่า 93 พร้อมบัตรประจำตัวผู้ป่วย หรือบัตรประชาชน
 2. รอรับแฟ้มประวัติ
 3. ไปยังคลินิกที่จะทำการรักษา