ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ
ของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปี 2563

ที่ชื่อ – นามสกุลรางวัล
1.ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล                    ได้รับการเชิดชูเกียรติที่ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (A1) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ประสิทธิ์ ภวสันต์ได้รับรางวัลระดับนานาชาติและชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รางวัล เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
3. รองศาสตาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.จีรัสย์ สุจริตกุล และอาจารย์ ดร.เมทินี โปร่งจิตร์ได้รับรางวัลระดับนานาชาติและชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับดีมาก
4.นายอนุชาติ ศรีจันบาลได้รับรางวัลระดับนานาชาติและชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รางวัลชนะเลิศระดับชาติ การนำเสนอแบบ Poster Presentation ด้านวิจัย
5. รองศาสตาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์ได้รับรางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี พ.ศ. 2563 รางวัลหน่วยปฏิบัติการวิจัย (RU) ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
6. นางกนกวรรณ อินทรารักษ์สกุลได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” กองทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2563
7.นายพิชิต จอกทองได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” กองทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2563

ปี 2562

ที่ชื่อ – นามสกุลรางวัล
1.ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ธนภูมิ โอสถานนท์                    ได้รับการเชิดชูเกียรติที่ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (A2) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ได้รับการเชิดชูเกียรติจากการที่มีผลงานในระดับชาติ และนานาชาติ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. รองศาสตาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.อรนาฎ มาตังคสมบัติได้รับการเชิดชูเกียรติจากการที่มีผลงานในระดับชาติ และนานาชาติ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ชลิดา ลิ้มจีระจรัสได้รับการเชิดชูเกียรติจากการที่มีผลงานในระดับชาติ และนานาชาติ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. รองศาสตาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์ได้รับการเชิดชูเกียรติจากการที่มีผลงานในระดับชาติ และนานาชาติ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
6. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาลได้รับการเชิดชูเกียรติจากการที่มีผลงานในระดับชาติ และนานาชาติ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จากหลักสูตรสหสาขาทันตชีววัสดุศาสตร์)
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พิไลพร วิวัฒน์บุตรสิริได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561
8.อาจารย์ ทันตแพทย์ ศิรวุฒิ หิรัญอัศว์ได้รับรางวัลเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561

ปี 2561

ที่ชื่อ – นามสกุลรางวัล
1. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ประสิทธิ์ ภวสันต์                     ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 จากสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)
2.รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ธนภูมิ โอสภานนท์ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2560 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์ได้รับทุนจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright) เพื่อไปทำวิจัย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 6 เดือน
4.รองศาสตาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.อรนาฎ มาตังคสมบัติ รางวัลชนะเลิศในการเสนอผลงานวิจัยแบบ oral presentation ในงานประชุม อ.บ.ท.ท ครั้งที่ 18 จ.สงขลา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. ชลิดา ลิ้มจีระจรัสรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการเสนอผลงานวิจัยแบบ oral presentation ในงานประชุม อ.บ.ท.ท ครั้งที่ 18 จ.สงขลา 
6. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง. พิมพ์รำไพ  โรจนกิจ สินธวาชีวะTravel award จากงานประชุม The 7th Hiroshima Conference on Education and Science in Dentistry ประเทศญี่ปุ่น
7.ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง กอบกาญจน์ ทองประสมได้รับการเชิดชูเกียรติจากการที่มีผลงานในระดับชาติ และนานาชาติ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8.ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ประสิทธิ์ ภวสันต์  ได้รับการเชิดชูเกียรติจากการที่มีผลงานในระดับชาติ และนานาชาติ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9.ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล ได้รับการเชิดชูเกียรติจากการที่มีผลงานในระดับชาติ และนานาชาติ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.นายอนุชาติ ศรีจันบาล ได้รับการเชิดชูเกียรติจากการที่มีผลงานในระดับชาติ และนานาชาติ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.มรกต เปี่ยมใจได้รับการเชิดชูเกียรติที่ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (A2) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ธนภูมิ โอสถานนท์รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ อาจารย์ด้านการเรียนการสอน ระดับดีมาก จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13.นางประครองฤทธิ์ แก้วจันดีรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดีศรีจุฬาฯ” 
14.ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาลรางวัลชนะเลิศ Life Science Startup Showcase Pitch & Partner 2018 จากผลงานวิจัยเรื่อง “ใบกะเพรา-สวิมมิงแคร์” ในงาน Startup Thailand 2018  

รางวัลระดับชาติ

ที่ตำแหน่งพิเศษ / ชื่อ – นามสกุลหน่วยงานที่ให้ประเทศ
1เลขาธิการองค์กรผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
ผศ.ทญ.ดร.กนกพร พะลัง
อบทท.ไทย

ดำรงตำแหน่งระดับชาติ

ที่รางวัล / ชื่อ – นามสกุลหน่วยงานที่ให้ประเทศ
1Merck Chromato Graphy Research Contest
รศ.ชัยรัตน์ วิวัฒน์วรพันธ์
บริษัท Merck (Thailand) (McRc 2014)ไทย
2อาจารย์ดีเด่นแบบอย่างด้านการเรียน การสอน
ศ.ทญ.กอบกาญจน์ ทองประสม
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯไทย
3อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอนซึ่งปฏิบัติ งานมามากกว่า 5 ปี
อ.ทญ.ดร.เกศกาญจน์ เกศวยุธ
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯไทย
4อาจารย์ดีเด่นส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการ เรียนการสอนสำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ที่ปฏิบัติ งานมาแล้วไม่เกิน 5 ปี
อ.ทพ.นพ.ธิติพงษ์ พฤกษศรีสกุล
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯไทย
5รางวัลผลงานวิจัยกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช รางวัลสำหรับศาสตราจารย์
ศ.ทญ.กอบกาญจน์ ทองประสม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไทย
6รางวัลประกาศเกียรติคุณ ศาสตราภิชาน ศาสตราจารย์ ประจำปี 2557
ศ.ทญ.กอบกาญจน์ ทองประสม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไทย

รางวัลระดับนานาชาติ

ที่ตำแหน่งพิเศษ / ชื่อ – นามสกุลหน่วยงานที่ให้ประเทศ
1President of IADR-SEA
ศ.ทพ.ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล
IADR
(2012-2013)
อเมริกา
2President of IADR-Asia Pacific Region
ศ.ทพ.ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล
IADR
(2013-2014)
อเมริกา
3Secretary คณะกรรมการจัดงานประชุม 2rd IADR-APR
ผศ.ทญ.ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์
IADR
(2554-2556)
 
4Secretary of IADR-SEA Council
ผศ.ทญ.ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์
IADR
(2554-2556)
 
5Secretary of IADR-APR Council
ผศ.ทญ.ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์
IADR
(2555-2556)
 
6Councilor of IADR-SEA Division
ผศ.ทญ.ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์
IADR
(2556-ปัจจุบัน)