ภาควิชาเภสัชวิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Department of Pharmacology

ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาเภสัชวิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารพรีคลีนิก
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330