หน่วยสารบรรณ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Documents and Records Unit

มีพันธกิจหลักในการให้ข้อมูล
แก่บุคลากรภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอก

บุคลากรหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยสารบรรณ

parichat ke1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวปิยฉัตร แขกระจ่าง

เจ้าหน้าที่

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวสุวไล พวงไสว

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวอิตถี อ่อนทอง

พนักงานพิมพ์

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวนัธรักษ์ เหล่าพงษ์สุนพ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล)

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางแวว นันชมชื่น

พนักงานสถานที่

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวนัธรักษ์ เหล่าพงษ์สุนพ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล)

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางแวว นันชมชื่น

พนักงานสถานที่

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายยุทธนา คุ้มซ่อนกลิ่น

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวสุวิมล ศรีพรหม

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

ติดต่อหน่วยงาน

หน่วยสารบรรณ

อาคารวาจวิทยาวัฑฒน์
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  • โทรศัพท์ 0 2218 8630
  • โทรสาร 0 2255 3058