แชร์ประสบการณ์การรับการตรวจประเมินตามมาตรฐาน AUN-QA

วิทยากร : ผศ.ทพ.ดร.อรรถวุฒิ เลิศพิมลชัย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 – 13.00 น.

การเตรียมตัวเพื่อรับการตรวจประกันคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA

วิทยากร : ผศ.ทพ.ดร.ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิชาการ การเรียนการสอน และประกันคุณภาพหลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 12.00 – 14.00 น.

เตรียมตัวอย่างไรให้พร้อม…ในมุมมองผู้ตรวจ AUN-QA

วิทยากร : รศ ส.พญ.ดร.อรสิริ ชื่นทรวง จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00

AUN-QA หลักสูตรให้ปัง ประกันให้ผ่าน

วิทยากร : รศ.ดร.วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.