คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จักเป็นสถาบันที่มีมาตรฐานสูงในการจัดการศึกษาทางทันตแพทย์ จักสร้างทันตแพทย์ที่มีความสามารถและมีจริยธรรม เพื่อรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ

SMILES
SUSTAINABILITY
SMART
SMILES
SUSTAINABILITY
SMART
SMILES
SUSTAINABILITY
SMART
SMILES
SUSTAINABILITY
SMART
SUSTAINABILITY
SMART
SMILES
SUSTAINABILITY
SMART
SMILES
SUSTAINABILITY
SMART
SMILES
SUSTAINABILITY
SMART
SMILES
SMART
SMILES
SUSTAINABILITY
SMART
SMILES
SUSTAINABILITY
SMART
SMILES
SUSTAINABILITY
SMART
SMILES
SUSTAINABILITY

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ได้รับการจัดอันดับ

ในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ
โดย QS World University Rankings by Subject 2023

dent chula ranked 2023 badge คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
by QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS by subject areas 2023 DENTISTRY

การศึกษา

หลักสูตรของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ครอบคลุมทุกแขนงและสาขาวิชาทันตกรรม รวมถึงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

บริการนิสิต

สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อสังคมและประเทศชาติ

บริการทางทันตกรรม

ให้บริการทางทันตกรรมมาตรฐานระดับสากล

คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ

บริการทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทาง ให้บริการโดยคณาจารย์ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้การทำงานที่คำนึงถึงความปลอดภัย การบริการที่รวดเร็ว และมีคุณภาพ

เรื่องแนะนำ

ข่าวสาร