งานประชุม/งานบรรยายวิชาการ

STERILE อย่างฉลาด ถูกต้องตามหลักการ และประหยัดงบประมาณ

วิทยากร รศ.ดร.ทพญ.รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์

เสวนาปัญหาโควิด-19 เรื่องราวที่หมอฟันควรรู้

รู้ทัน COVID-19 เพื่อความปลอดภัยในงานทันตกรรม

แนวปฏิบัติในสถานการณ์ COVID-19