งานการเงินและบัญชี

งานการเงินและบัญชี

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Accounting Unit

รับผิดชอบงานการเงิน งบประมาณ และเงินรายได้
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไป
ตรวจสอบความถูกต้องและปฏิบัติงานตามกระบวนการด้านวิชาชีพ

ส่วนหนึ่งของหน้าที่และความรับผิดชอบหน่วยงาน

เกี่ยวกับเรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน่วยการเงินคณะทันตแพทยศาสตร์ มีภารกิจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการเงินงบประมาณและเงินรายได้ รวบรวมตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆด้านการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไป ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการรับเงิน การจ่ายเงินในหมวดต่างๆ และปฎิบัติงานตามกระบวนการปฎิบัติงานในฐานะผู้ปฎิบัติงานด้านวิชาชีพในการทำงาน ปฏิบัติงานตามคู่มือและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน รายได้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ของผู้บังคับบัญชา โดยมีลักษณะงานที่ปฎิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการการปฎิบัติการ

ศึกษารวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ปฎิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นดูแลการรับเงินและจ่ายเงินสถานะทางการเงินตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับเงินและการจ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฎิบัติงานถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการดำเนินงานของตนเอง ร่วมดำเนินการวางแผนทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

ประสานงานกับหน่วยต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล และเอกสารทางการเงินเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ชี้แจงขั้นตอนเกี่ยวกับการดำเนินการในกระบวนการด้านการเงินให้กับหน่วยงานต่างๆ

สอบถามข้อมูลทั่วไป

โทร. 0 2218 8638 – 42

สอบถามข้อมูลการรับเช็ค

โทร. 0 2218 8638