ค้นหาหลักสูตร

หลักสูตรก่อนปริญญา หลังปริญญา ผู้ช่วยทันตแพทย์ และการศึกษาต่อเนื่อง

คำค้นหา

ระดับหลักสูตร

ระยะเวลาการศึกษา

Updates in Trauma, Vital Pulp Therapy and RC Shaping with OGSF: The New File Series
ลงทะเบียนได้แบบ Lecture และ Hands-on

โครงการศึกษาต่อเนื่องทางวิทยาเอ็นโดดอนต์

Updates in Trauma, Vital Pulp Therapy and RC Shaping with OGSF: The New File Series

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาคลองรากฟัน โดยเฉพาะในฟันกราม

Advanced Implant Surgery รุ่นที่ 6
เลือกเรียนแบบ Lecture Only หรือ Lecture + Lab + Clinic

โครงการศึกษาต่อเนื่อง

Advanced Implant Surgery รุ่นที่ 6

กระบวนการทางศัลยกรรมที่ซับซ้อน จำเป็นต้องอาศัยทันตแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝน และมีความรู้ความสามารถรวมทั้งทักษะที่เพียงพอ

Excellence in oral mucosal disease management Ep. I รุ่นที่ 2
ค่าลงทะเบียน 50,000 บาท

โครงการศึกษาต่อเนื่อง

Excellence in oral mucosal disease management Ep. I รุ่นที่ 2

เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และพัฒนาศักยภาพให้ทันตแพทย์มีความรู้ในด้านเวชศาสตร์ช่องปาก เพื่อให้ทันตแพทย์นำไปใช้ในการตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยทางเวชศาสตร์ช่องปากให้มีประสิทธิภาพต่อไป

Advances in Diagnostic Oral and Maxillofacial Pathology
Full course 50,000 บาท (จำกัดเพียง 4 ที่นั่ง) Online lecture 2,500 บาท

โครงการศึกษาต่อเนื่อง

Advances in Diagnostic Oral and Maxillofacial Pathology

เพิ่มพูนประสบการณ์ทางพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และพัฒนาการเรียนรู้ให้ทันกับความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่องรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

Management of dental patients with special health care needs
Online: 1,200 – Onsite: 1,800 บาท

โครงการศึกษาต่อเนื่อง

Management of dental patients with special health care needs

เพื่อนำความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก โรคทางระบบ และความผิดปกติทางร่างกายของเด็ก ไปปฏิบัติงานทางทันตกรรมในผู้ป่วยเด็ก ได้อย่างถูกต้อง

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน) ทันตกรรมประดิษฐ์
หลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน)

โครงการศึกษาต่อเนื่อง

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน) ทันตกรรมประดิษฐ์

เพราะแนวโน้มประชากรผู้สูงอายุไทยมีความต้องการใส่ฟันปลอมทดแทนเพิ่มมากขึ้น

Pediatric Zirconia Crowns Workshop
1 Day Workshop – รับเพียง 20 คนเท่านั้น

โครงการศึกษาต่อเนื่อง

Pediatric Zirconia Crowns Workshop

จากปัญหาฟันน้ำนมผุในเด็ก สู่การเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ การฝึกฝนขั้นตอนและเทคนิคในการรักษาครอบฟันน้ำนมชนิด Zirconia

Excellence in Oral Mucosal Disease Management Ep. I
เรียนเพียง 5 สัปดาห์ รับจำนวนจำกัด

โครงการศึกษาต่อเนื่อง

Excellence in Oral Mucosal Disease Management Ep. I

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาระดับบัณฑิตศึกษา ในรูปแบบ Non-degree to degree เพิ่มพูนทักษะ และพัฒนาศักยภาพให้ทันตแพทย์มีความรู้ในด้านเวชศาสตร์ช่องปาก

Advanced Implant Surgery รุ่นที่ 5
เลือกเรียนได้ 3 รูปแบบ

โครงการศึกษาต่อเนื่อง

Advanced Implant Surgery รุ่นที่ 5

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาระดับบัณฑิตศึกษา ในรูปแบบ Non-degree to degree เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Modern All Ceramic Restoration for Endodontically Treated Tooth
เลือกเรียน Full course หรือเฉพาะ Lecture ได้

โครงการศึกษาต่อเนื่อง

Modern All Ceramic Restoration for Endodontically Treated Tooth

ส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อเนื่องสำหรับทันตแพทย์ทั่วไป ทั้งในแง่ความรู้และทักษะ เพื่อเพิ่มทักษะในการวางแผนการรักษาฟันปกติและฟันที่ผ่านการรักษารากฟันและบูรณะฟันด้วยเซรามิกสีเหมือนฟัน รวมทั้งเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนทันตกรรมดิจิตอล

shutterstock 1405987151 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรียนทั้ง Lecture และ Lab

โครงการศึกษาต่อเนื่อง

Amazing root canal treatment in molars รุ่นที่ 1

ส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อเนื่องสำหรับทันตแพทย์ทั่วไป ทั้งในแง่ความรู้และทักษะ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาคลองรากฟัน โดยเฉพาะในฟันกราม

student1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยทันตแพทย์ / 1 ปี

การฝึกอบรมผู้ช่วยทันตแพทย์

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์