ฝ่ายกิจการนิสิต

ฝ่ายกิจการนิสิต

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Division of Student Affairs

เพื่อให้นิสิตเพียบพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ คุณธรรม พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ส่งเสริมให้เป็นผู้มีศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนบริการด้านสวัสดิการแก่นิสิต เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ฝ่ายกิจการนิสิตมีภารกิจหลักประกอบด้วยการส่งเสริมการพัฒนานิสิตทางด้านร่างกาย จิตใจ และคุณธรรม พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ การบริการสังคม และส่งเสริมให้เป็นผู้มีศิลปวัฒนธรรม มีความรับผิดชอบ มีความรู้และคุณธรรมในการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อสังคมและประเทศชาติ นำชื่อเสียงมาสู่คณะ และมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นฝ่ายกิจการนิสิตยังมีการดำเนินงานด้านบริการสวัสดิการแก่นิสิตในเรื่องของทุนการศึกษา และรางวัลเรียนดี ตลอดจนมีการดำเนินงานด้านวินัยนิสิต รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมสู่ความเป็นนานาชาติ โดยจัดให้มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อพัฒนา นิสิต และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ เช่น กีฬา วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาสังคมเพื่อให้เป็นผู้ที่เพียบพร้อมในความสามารถทางด้านต่าง ๆ