คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ของการประกัน คุณภาพการศึกษาอันเป็นนโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 คณะฯ ได้กำหนดนโยบายในการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาให้เกิดการบริหารเชิงระบบ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามกรอบคุณภาพการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทำให้เกิดความเชื่อมั่น ต่อสังคม ทั้งด้านผลผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการวิชาการ และประสิทธิภาพในการให้บริการต่อสังคม

ปัจจัยหลักของระบบประกันคุณภาพ คือ กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ จะต้องจัดทำขึ้นเป็นเอกสารเพื่อให้ ผู้เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรภายในของคณะฯ ให้เข้าใจและรับทราบกระบวนการ ต่างๆ เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และรักษาคุณภาพให้คงอยู่ในระดับมาตรฐานที่กำหนดอีกทั้งยังสามารถพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ ทั้งด้านวิชาการ วิจัย และการบริการให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติในอนาคต

ดาวน์โหลดรายงาน