1
%E0%B8%A8.%E0%B8%97%E0%B8%9E.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2 %E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์
คณบดี
ประธาน
2
avatar คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพ.จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
3
avatar คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพ.อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
4
avatar คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพ.อนุชา จิตจาตุรันต์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
5
%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%97%E0%B8%9E.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C %E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ทพ.ดร.ดำรงค์ ดำรงค์ศรี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
6
Natavut.jpeg คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ทพ.ดร.ณัฐวุฒิ คุตตะเทพ
รองคณบดีฝ่ายกายภาพ
กรรมการ
7
%E0%B8%A3%E0%B8%A8.%E0%B8%97%E0%B8%9E.%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C %E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%A1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ทพ.สุพจน์ ตามสายลม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
8
%E0%B8%A3%E0%B8%A8.%E0%B8%97%E0%B8%9E.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C %E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ทพ.ดร.ไพโรจน์ หลินศุวนนท์
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
9
%E0%B8%A3%E0%B8%A8.%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%8D.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C %E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ทพญ.ดร.เกศกาญจน์ เกศวยุธ
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
กรรมการ
10
%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%8D.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%8A%E0%B8%B2 %E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ทพญ.ดร.พิสชา พิทยพัฒน์
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
กรรมการ
11
%E0%B8%A3%E0%B8%A8.%E0%B8%97%E0%B8%9E.%E0%B8%82%E0%B8%88%E0%B8%A3 %E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%9E คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์
กรรมการ
12
%E0%B8%A8.%E0%B8%97%E0%B8%9E.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4 %E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ทพ.ดร.ธนภูมิ โอสถานนท์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
กรรมการ
13
%E0%B8%A3%E0%B8%A8.%E0%B8%A3.%E0%B8%AD.%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87 %E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%8D. %E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2 %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ร.อ.หญิง ทพญ.ดร.รังสิมา สกุลณะมรรคา
รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ สื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการ
14
%E0%B8%A3%E0%B8%A8.%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%8D.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B2 %E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ทพญ.ดร.นีรชา สารชวนะกิจ
หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
กรรมการ
15
%E0%B8%A3%E0%B8%A8.%E0%B8%97%E0%B8%8D.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5 %E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ทพญ.ดร.รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
กรรมการ
16
%E0%B8%A3%E0%B8%A8.%E0%B8%97%E0%B8%9E.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B9%8C %E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ทพ.ดร.จีรัสย์ สุจริตกุล
หัวหน้าภาคชีวเคมี
กรรมการ
17
%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%97%E0%B8%8D.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%AD%E0%B8%A3 %E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ทพญ.ดร.พินทุอร จันทรวราทิตย์
หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
กรรมการ
18
%E0%B8%A3%E0%B8%A8.%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%8D.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%9C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C %E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5 %E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ทพญ.ดร.ผกาภรณ์ พันธุวดี พิศาลธุรกิจ
หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน
กรรมการ
19
%E0%B8%AD.%E0%B8%97%E0%B8%8D.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C %E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ทพญ.ดร.ปรางทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์
หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว
กรรมการ
20
%E0%B8%A3%E0%B8%A8.%E0%B8%97%E0%B8%8D.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C %E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ทพญ.ดร.อรพินท์ โคมิน
หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
กรรมการ
21
%E0%B8%A3%E0%B8%A8.%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%8D.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C %E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ทพญ.ดร.บุษยรัตน์ สันติวงศ์
หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
กรรมการ
22
uraiwan chokechanachaisakul.jpg คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ทพญ.ดร.อุไรวรรณ โชคชนะชัยสกุล
หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการ
กรรมการ
23
%E0%B8%A3%E0%B8%A8.%E0%B8%97%E0%B8%9E.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90 %E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ทพ.ดร.เอกรัฐ ภัทรธราธิป
หัวหน้าภาควิชาทันตพยาธิวิทยา
กรรมการ
24
%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%8D.%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93 %E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A3 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ทพญ.อรวรรณ จรัสกุลางกูร
หัวหน้าภาควิชาปริทันตวิทยา
กรรมการ
25
%E0%B8%A3%E0%B8%A8.%E0%B8%97%E0%B8%8D.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C %E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ทพญ.ดร.สิรีรัตน์ สูอำพัน
หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา
กรรมการ
26
%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%97%E0%B8%9E.%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C %E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ทพ.พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล
หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา
กรรมการ
27
%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%97%E0%B8%8D.%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%A4%E0%B8%99 %E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ทพญ.ภัทรนฤน กาญจนบุษย์
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก
กรรมการ
28
%E0%B8%A3%E0%B8%A8.%E0%B8%97%E0%B8%9E.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C %E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%B3 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์
กรรมการ
29
%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0 %E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.วีระ สุพรศิลป์ชัย
หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา
กรรมการ
30
%E0%B8%A3%E0%B8%A8.%E0%B8%97%E0%B8%9E.%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C %E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ทพ.กิตติพงษ์ ดนุไทย
อาจารย์ประจำภาควิชาทันตพยาธิวิทยา
กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ
31
%E0%B8%A3%E0%B8%A8.%E0%B8%97%E0%B8%8D.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2 %E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ทพญ.ดร.เกศกัญญา สัพพะเลข
อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์
กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ
32
%E0%B8%A3%E0%B8%A8.%E0%B8%97%E0%B8%8D.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8E %E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ทพญ.ดร.อรนาฏ มาตังคสมบัติ
อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา
กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ
33
%E0%B8%A3%E0%B8%A8.%E0%B8%97%E0%B8%9E.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%8D คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ทพ.ดร.ชาญวิทย์ ประพิณจำรูญ
อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก
กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ
34
%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%8D.%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B9%8C %E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ทพญ.ศานุตม์ มังกรกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา
กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ
35
%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%8D.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3 %E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ทพญ.ดร.สุภาพร สุทธมนัสวงษ์
อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา
กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ
36
%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%97%E0%B8%9E.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8 %E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ทพ.ดร.ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์
อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ
37
%E0%B8%AD.%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%8D.%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C %E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A8%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ทพญ.อรองค์ ศิลโกเศศศักดิ์
อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา
กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ
38
%E0%B8%AD.%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%8D.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3 %E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ทพญ.ดร.นิภาพร เอื้อวัณณะโชติมา
อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมชุมชน
กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ
39
%E0%B8%AD.%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%8D.%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8A %E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ทพญ.ดร.อรนุช เตชาธาราทิพย์
อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ
40
%E0%B8%AD.%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%8D.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B5 %E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ทพญ.ดร.ญาณี ตันติเลิศอนันต์
อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ
กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ
41
%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A3 %E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ทพ.ดร.ณภัทร นะลำเลียง
อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว
กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ
42
%E0%B8%AD.%E0%B8%97%E0%B8%9E.%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3 %E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ทพ.ดร.วรฉัตร น้ามังคละกุล
อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์
กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ
43
%E0%B8%AD.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C %E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A3 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ดร.กิตติศักดิ์ ทศพร
ผู้ช่วยคณบดีด้านสื่อสารองค์กร
เลขานุการ
44
ศิริกัลยา อรรถศิริ.jpg คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.ศิริกัลยา อรรถศิริ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยเลขานุการ
45
avatar คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.ลาวัลย์ บุญประคอง
หัวหน้างานบริหารวิจัยและนวัตกรรม
ผู้ช่วยเลขานุการ