งานวิรัชกิจ ประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนศึกษา

งานวิรัชกิจ ประชาสัมพันธ์
และโสตทัศนศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

International Affairs, Public Relations and Audio Visual Units

ขอบข่ายงานและภาระรับผิดชอบ

หน่วยโสตทัศนศึกษา

 • ให้บริการ ผลิตสื่อการเรียนการสอน
 • การถ่ายภาพ/วิดีโอ
 • งานกราฟฟิกคอมพิวเตอร์
 • งานออกแบบ/เขียนแบบ สื่อการเรียนการสอน และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • งานด้านเตรียมอุปกรณ์โสตฯ ของห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอน
 • ดูแลพัสดุครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบด้านโสตทัศนศึกษา
 • ปรับปรุงและพัฒนางานด้านโสตทัศนศึกษา
 • ประสานงานกับหน่วยอื่นๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยโสตทัศนศึกษา
 • งานประกันคุณภาพในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิรัชกิจและประชาสัมพันธ์

 • เป็นหน่วยงานของคณะ ที่ให้บริการทุกด้านที่เกี่ยวกับการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมให้คณะทันตแพทยศาสตร์เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการศึกษานานาชาติ
 • สร้างมาตรฐาน นโยบาย และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆในต่างประเทศ

หน่วยประชาสัมพันธ์

 • เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทำหน้าที่สื่อสารนโยบายของผู้บริหาร กิจกรรมต่างๆ ของภาควิชา หน่วยงาน และนิสิต สู่ประชาคมในคณะฯ ในจุฬาฯ และสาธารณชนทั่วไป โดยเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรับและรุก เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของคณะฯ ในด้านงานวิชาการ ให้บริการและให้ความรู้ทางทันตกรรม และสอดคล้องกับทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย