หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยทันตแพทย์

เอกสารดาวน์โหลด

student1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการศึกษา

(ตามเกณฑ์)

1 ปี

เรียนเต็มเวลา

วุฒิการศึกษาที่จะได้รับ

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาไทย

จุดเด่นหลักสูตร

ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา

แนะนำหลักสูตร

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพสำหรับช่วยงานทางทันตกรรม ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและสังคม การเรียนการสอนนั้นจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้นักเรียนเมื่อจบการอบรมแล้วสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยทันตแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสมัครเข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือเทียบเท่า) และมีคะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
  2. อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
  3. สัญชาติไทย
  4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและจิตใจสมบูรณ์ ปราศจากโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติด้านร่างกายและจิตใจจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือประกอบวิชาชีพได้
  5. ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา และประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรง เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ

หมายเหตุ

  • ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น ให้เขียนบันทึกข้อความแนบท้ายซึ่งอาจได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
  • ถ้ามีการตั้งครรภ์ระหว่างฝึกอบรมต้องลาพักการศึกษา

ประกาศรับสมัครเข้าฝึกอบรม ปีการศึกษา 2567

ประกาศรับสมัคร-ผู้ช่วยทันตแพทย์-รุ่นที่-23

การคัดเลือก

1. สอบข้อเขียน วิชาที่สอบคือ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป (วิทยาศาสตร์สุขภาพ ความรู้เบื้องต้นทางทันตกรรม ภาษาไทย-คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจำวัน)
2. สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา     40,000 บาท* (รวมค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบ และอื่นๆ )
2. ค่าประกันของเสียหาย        2,000 บาท (จะได้รับคืนเมื่อจบการศึกษา และไม่ได้ทำของเสียหาย)

สวัสดิการ

ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับการรักษาทางทันตกรรมเบื้องต้น (อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน) ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมีประกันอุบัติเหตุ

เงินรางวัลการศึกษา

มีรางวัลการศึกษาสำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่มีผลการเรียนดี ตั้งใจปฏิบัติงานและมีความประพฤติดี 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 12 ห้อง 1208 อาคารสมเด็จย่า 93
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร

  • นางอาริยา จันทร์ขจร โทรศัพท์ 0 2218 8762 (ในเวลาราชการ) 
  • นางสาวอารีรัตน์ เทศขำ โทรศัพท์ 02-218-8858 (ในเวลาราชการ)