ผศ.ทพญ.ดร.ปวีณา จิวัจฉรานุกูล

Assist. Prof. Pavena Chivatxaranukul

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ