รศ.ทพญ.ดร.ปวีณา จิวัจฉรานุกูล

Assoc. Prof. Pavena Chivatxaranukul

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ