โครงการทันตกรรมปากเกร็ด

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

เกี่ยวกับโครงการ

ประวัติความเป็นมา

ผู้ป่วยพิเศษของบ้านปากเกร็ด หมายถึง เด็กหรือผู้ที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ตามวัย อาจมีสมอง ร่างกาย จิตใจหรือหลาย ๆ อย่าง ที่ผิดปกติ หรือไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติ ต้องการดูแลเป็นพิเศษ ชมรมสตรีอาสาสมัครนานาชาติ (International Support Group) ได้เล็งเห็นถึงปัญหาทันตสุขภาพของผู้ป่วยพิเศษเหล่านี้และได้ติดต่อขอความร่วมมือมาที่คณะทันตแพทยสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งทางคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ลงนามทำสัญญาความร่วมมือกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ระยะแรกของโครงการได้เริ่มให้บริการผู้ป่วยพิเศษโดยการอาสาสมัครของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2543 เป็นต้นมา

ทางคณะฯได้จัดส่งนิสิตหลังปริญญาลงไปปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์พี่เลี้ยง และจัดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อปลูกฝังให้บัณฑิตจุฬาฯ มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรม และคุณธรรมในการรักษาผู้ป่วยพิเศษ

การให้บริการ

การให้บริการด้านทันตกรรม ได้แก่ ถอนฟัน อุดฟัน รักษารากฟัน ขูดหินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ และอื่น ๆ รวมทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษา สุขภาพอนามัยในช่องปากแก่เจ้าหน้าที่ในการดูแลเด็กพิเศษหลังจากได้รับการรักษาทางทันตกรรม

บุคลากร

ประธานโครงการ

ผศ.ทพญ.ดร.อัญชนา พานิชอัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทญ.ดร.อัญชนา พานิชอัตรา

เจ้าหน้าที่โครงการ

daopron คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวพร อาเอี่ยม

pikulthong คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิกุลทอง ทะก๋า

chonnakan คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชนกันต์ ปะทิ

aphisit คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อภิสิทธิ์ ชลเกษม

arinchaya คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อริญชญา เสาวพันธ์

narong คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณรงค์ สายแวว

บริจาคให้โครงการ

ติดต่อหน่วยงาน

โครงการทันตกรรมปากเกร็ด

ชั้น 12 ตึกเฉลิมนวมราช 80
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  • โทรศัพท์ 0 2218 9024
  • โทรสาร 0 2218 9024

เลขาโครงการ คุณดาวพร 08 9140 6232