ทีมทันตแพทย์

รศ.ทญ.ดร.อรพินท์ โคมิน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.อรพินท์ โคมิน

ทันตแพทย์เฉพาะทาง

ทันตกรรมประดิษฐ์

avatar cusdc คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพ.ชัยสุรัติ ถกลภักดี

ทันตแพทย์เฉพาะทาง

ทันตกรรมประดิษฐ์

avatar cusdc คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพ.ดร.เลิศฤทธิ์ ศรินนภากร

ทันตแพทย์เฉพาะทาง

ทันตกรรมประดิษฐ์

avatar cusdc คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.สุดารัตน์ นับดี

ทันตแพทย์เฉพาะทาง

ทันตกรรมประดิษฐ์

ผศ.ทญ.ปราณปรียา ใจธีรภาพกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทญ.ปราณปรียา ใจธีรภาพกุล

ทันตแพทย์เฉพาะทาง

ทันตกรรมประดิษฐ์

อ.ทพญ.ดร.กมลพร วัฒนเสริมกิจ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.ดร.กมลพร วัฒนเสริมกิจ

ทันตแพทย์เฉพาะทาง

ทันตกรรมประดิษฐ์

natthavoot 22 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพ.ดร.ณัฐวุฒิ คุตตะเทพ

ทันตแพทย์เฉพาะทาง

ทันตกรรมประดิษฐ์

avatar cusdc คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.สลิลภร ศรีเจษฎาพันธ์

ทันตแพทย์เฉพาะทาง

ทันตกรรมประดิษฐ์

avatar cusdc คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทญ.ดร.กวิตา กาญจนเมฆานันต์

ทันตแพทย์เฉพาะทาง

ทันตกรรมประดิษฐ์

avatar cusdc คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.ชัยวัฒน์ มณีนุษย์

ทันตแพทย์เฉพาะทาง

ทันตกรรมประดิษฐ์

อ.ทพ.นพ.วรภัทร ตราชู คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพ.วรภัทร ตราชู

ทันตแพทย์เฉพาะทาง

ศัลยกรรม

avatar cusdc คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.สรัญญา วงศ์ศรีสุชน

ทันตแพทย์เฉพาะทาง

ทันตกรรมรากเทียม

avatar cusdc คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.ถิรพัฒน์ เปรมศิรินิรันดร

ทันตแพทย์เฉพาะทาง

ปริทันตวิทยา

avatar cusdc คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.สวรรค์เย็น ชินพันธุ์

ทันตแพทย์เฉพาะทาง

ปริทันตวิทยา

ผู้จัดการคลินิก

avatar cusdc คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพ.พรชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์

ผู้จัดการคลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ

ติดต่อนัดหมาย

โทร. 0-2430-6533


line official icon คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
line cusdc qrcode คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

LINE Official คลินิกพิเศษทันตะจุฬา

@cusdc