รศ.ทพญ.ดร.รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์

Assoc. Prof. Ruchanee Ampornaramveth

อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา