cusdc logo small คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

บริการทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทางมาตรฐานระดับสากล ให้บริการโดยคณาจารย์ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้การทำงานที่คำนึงถึงความปลอดภัย การบริการที่รวดเร็ว และมีคุณภาพ

special clinic 01 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 1 ของอาคารทันตรักษ์วิจัย มีหน้าที่หลัก คือ ให้บริการรักษาทันตกรรมแก่ผู้ป่วยที่ยินดีเข้ารับการรักษาที่คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ โดยเปิดทำการทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยการบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพ ทั้งยังได้ขยายขอบข่ายของการบริการทันตกรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ประชาชนให้สามารถเลือกใช้บริการตามสะดวก ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีทางทันตสารสนเทศมาใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ

เปิดบริการทุกวัน

ยกเว้นวันหยุดประจำปีของคลินิก
special clinic 03 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
special clinic 02 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัน-เวลา ที่ให้บริการ

วันจันทร์ – ศุกร์
  • 09.00 - 12.00 น.
  • 13.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันพุธ)
  • 17.00 – 20.00 น.
วันเสาร์
  • 09.00 - 12.00 น.
  • 13.00 – 16.00 น.
  • 17.00 – 20.00 น.
วันอาทิตย์
  • 09.00 - 12.00 น.
  • 13.00 – 16.00 น.
งดให้บริการ
  • วันพุธ 13.00 – 16.00 น.
  • วันหยุดประจำปีของคลินิก

ติดต่อนัดหมาย

โทร. 0-2430-6533


line official icon คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
line cusdc qrcode คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

LINE Official คลินิกพิเศษทันตะจุฬา

@cusdc