ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตราฐาน เลขที่ มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015) โดยให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 2 เครื่อง คือเครื่อง Flow Cytometer (FACScalibur)เครื่อง Microplate Reader (Anthos Zenyth 200rt)
 
ISO%20(Thai) คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      Equipment 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        
        
1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      2 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        
3 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      4 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        
6 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        
        
        
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
nop 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย primprapa 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  
นายนพดล สะอาดเอี่ยมนางสาวพิมพ์ประภา ฤกษ์เย็น
 Mr.Noppadol  Sa-Ard-IamMs.Pimprapa  Rerkyen
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)
Sciences Services OfficerSciences Services Officer
Contact Us:
 ห้อง 1016 อาคารสมเด็จย่า 93 ชั้น 10 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 34  ถนนอังรีย์ดูนังต์  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  10330
โทร.   :02-218-8861-62  
แฟ้กซ์ :02-218-8861
E-mail :r_mahanonda@yahoo.comluvluvluvluv@live.compimprapa_r@hotmail.com