กิจกรรม


กิจกรรมคณาจารย์ที่ผ่านมา iconfinder bl 1645 search seo magnifier earth globe internet 4575058 121505 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กิจกรรมนิสิตบัณฑิตศึกษาที่ผ่านมา iconfinder bl 1645 search seo magnifier earth globe internet 4575058 121505 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กิจกรรมนิสิตปริญญาตรีที่ผ่านมา iconfinder bl 1645 search seo magnifier earth globe internet 4575058 121505 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่ผ่านมา iconfinder bl 1645 search seo magnifier earth globe internet 4575058 121505 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อกิจกรรมปีการศึกษา 2560-2562ผู้เข้าร่วม วันที่จัดกิจกรรม ภาพกิจกรรม 
โครงการสานสัมพันธ์นิสิตจิตอาสา (รุ่นที่ 6) ปีการศึกษา 2562คณาจารย์ นิสิตบัณฑิตศึกษา นิสิตปริญญาตรี เจ้าหน้าที่คณะ วันที่ 24 – 27 ธันวาคม 2562ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ คณาจารย์ นิสิตบัณฑิตศึกษา วันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2562ณ ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง ชั้น 10 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80
พิธีมอบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561คณาจารย์ นิสิตสำเร็จการศึกษา วันที่ 4 ตุลาคม 2562ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เพื่อรองรับระบบประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA”คณาจารย์เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการวันที่ 21 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุม Temptations – CM2 ชั้น 4 โรงแรม โนโวเทล สยามสแควร์
พิธีไหว้ครูบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562คณาจารย์ นิสิตบัณฑิตศึกษา นิสิตปริญญาตรี วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น.ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห อาคารสมเด็จย่า 93
Update in Active Learningคณาจารย์วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ชั้น 2 อาคารวาจวิทยาวัฑฒน์
พิธีปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 คณาจารย์ นิสิตบัณฑิตศึกษา วันที่ 8 สิงหาคม 2562ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ปีการศึกษา 2562 นิสิตบัณฑิตศึกษา วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562ณ ห้องบรรยาย 715 ชั้น 7 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ปีการศึกษา 2562 นิสิตปริญญาตรี  วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2562ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93  
โครงการอบรมการเขียน SAR เพื่อรองรับระบบประกันคุณภาพการศึกษา AUN QAคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ วันที่ 4 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุม Executive 1-2 โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส
โครงการสัมมนาคณาจารย์ ประจำปี พ.ศ. 2562 คณาจารย์ นิสิตปริญญาตรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรม AVANI+ Hua Hin Resort อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและพิธีกราบลาคณาจารย์ ปีการศึกษา 2561 คณาจารย์ นิสิตบัณฑิตศึกษา วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น 19 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหมอฟัน ครั้งที่ 9 นิสิตปริญญาตรี ผู้สนใจศึกษาต่อ วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2562คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค่ายอยากเป็นหมอฟัน ครั้งที่ 19 นิสิตปริญญาตรี ผู้สนใจศึกษาต่อวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2561ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการสานสัมพันธ์นิสิตจิตอาสา (รุ่นที่ 5) ปีการศึกษา 2561คณาจารย์นิสิตบัณฑิตศึกษา นิสิตปริญญาตรี เจ้าหน้าที่คณะวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2561ณ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
พิธีมอบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 คณาจารย์นิสิตสำเร็จการศึกษา  วันที่ 4 ตุลาคม 2561ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 
ระบบการใช้งานห้อง Smart Classroom และการใช้งานกระดานอัจฉริยะ คณาจารย์วันที่ 12 กันยายน 2561  เวลา 13.00 – 15.30 น.ณ ห้อง Smart Classroom (911) ชั้น 9 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 
 พิธีไหว้ครูบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 คณาจารย์ นิสิตบัณฑิตศึกษานิสิตปริญญาตรี วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น.ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ชั้น 2 อาคารวาจวิทยาวัฑฒน์ 
การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดี คณาจารย์วันที่ 29 สิงหาคม 2561
เวลา 9.00 – 12.00 น. (รุ่นที่ 1)
เวลา 13.00 – 16.00 น. (รุ่นที่ 2)
ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 9 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ปีการศึกษา 2561 นิสิตบัณฑิตศึกษา วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2561ณ ห้องบรรยาย 715 ชั้น 7 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหมอฟัน ครั้งที่ 8 นิสิตปริญญาตรีผู้สนใจศึกษาต่อวันที่ 20 – 21 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การร่วมฟังและซักถามไขข้อข้องใจการขอตำแหน่งทางวิชาการคณาจารย์ วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น 19 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์
โครงการอบรมจิตวิทยาสำหรับอาจารย์ศตวรรษที่ 21 คณาจารย์วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.15 – 15.30 น.ณ ห้อง 911 ชั้น 9 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80
Update in Dental Educationคณาจารย์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น.ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ชั้น 2 อาคารวาจวิทยาวัฒฑน์