ทันตแพทย์ผู้เชียวชาญ


 last update : January 13, 2020

การรับรองคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรของทันตแพทยสภาว่าเทียบได้เท่ากับคุณวุฒิปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

 รายชื่อผู้ได้รับการรับรองคุณวุฒิในการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 9 ตุลาคม 2562

 บันทึกข้อความส่งรายชื่อผู้ได้รับรองคุณวุฒิในการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 9 ตุลาคม 2562

 รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตร (หลักสูตรการฝึกอบรมฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558) และเทียบเท่าคุณวุฒิระดับปริญญาเอก

 รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตร (ตามเกณฑ์การสอบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561) และเทียบเท่าคุณวุฒิระดับปริญญาเอก

Specialist Dentist, Faculty of Dentistry, CU  PeopleName List
ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)1More details
ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)8More details
ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า (Occlusion and Orofacial Pain)6More details 
ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics)14More details
ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pediatric Dentistry)8More details
ทันตกรรมหัตถการ (Operative Dentistry)6More details
ทันตสาธารณสุข (Dental Public Health)3More details
นิติทันตวิทยา (Forensic Odontology)1More details
ปริทันตวิทยา (Periodontology)10More details
วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (Oral Diagnostic Sciences)13More details
วิทยาเอ็นโดดอนต์ (Endodontics)5More details
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Oral and Maxillofacial Surgery)11More details
 Total86