หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต


(ปริญญาเอก)

3 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท / 4-5 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี

เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในเชิงลึกเฉพาะทางเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากหรือปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชน ประกอบด้วยสาขาวิชาต่างๆดังนี้

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ) 
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) 
สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ)  *ปริญญาร่วม TMDU

 

ดูข้อมูลหลักสูตรอื่นๆ

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม