หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต


(ปริญญาโท)

2 ปี

เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ทันตแพทย์พัฒนาความชำนาญเฉพาะสาขา พัฒนาความรู้ให้ก้าวทันวิทยาการและเทคโนโลยี เพื่อให้ทัดเทียมกับอารยประเทศร่วมกับการทำวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมภายในประเทศ ประกอบด้วยสาขาวิชาต่างๆดังนี้

สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน 
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 
สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
สาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
สาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก 
สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 
สาขาวิชาปริทันตศาสตร์ 
สาขาวิชาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า 
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) 
สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) 
สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 

ดูข้อมูลหลักสูตรอื่นๆ

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม