ผู้ป่วยใหม่

 1. ติดต่อที่จุดคัดกรอง(กดคิวผู้ป่วยใหม่) ชั้น 1 อาคารสมเด็จย่า 93 เพื่อกรอกข้อมูลประวัติ และลงทะเบียน
  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการลงทะเบียนสำหรับผู้ป่วยใหม่
  สำหรับผู้ที่มีอายุ18 ปีบริบูรณ์ นำบัตรประชาชนมาเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่
  สำหรับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปีต้องให้ผู้ปกครองมาเซ็นรับรอง
  สำหรับเด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้ใบสูติบัตรแทน
 2. ติดต่อที่จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสมเด็จย่า 93 เพื่อเลือกคลินิกที่จะทำการรักษา
 3. ติดต่อห้องเวชระเบียน เพื่อถ่ายรูปและทำบัตรผู้ป่วยใหม่ (มีค่าทำบัตร 30 บาท)
  ( สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการใช้สิทธิการรักษา หลังทำแฟ้มประวัติเสร็จให้ติดต่อที่จุดตรวจสอบสิทธิ ชั้น 1 อาคารสมเด็จย่า 93 เพื่อตรวจสอบสิทธิการรักษาชั้น1อาคารสมเด็จย่า 93
 4. รอรับแฟ้มประวัติ
 5. ไปยังคลินิกที่จะทำการรักษา