วิสัยทัศน์/พันธกิจ


smile big คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าหลักขององค์กร (Core Value)
SMILE 

S*       Social-mindedness    คิดและทำเพื่อสังคม
M       Mastery              เชี่ยวชาญในศาสตร์
I*        Integrity              ชูเชิดคุณธรรม
L        Leadership            มีความคิดเป็นผู้นำ
E*       Excellence             มุ่งมั่นความเป็นเลิศ

หมายเหตุ *ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงพยาบาลมาตรฐานสูงเฉพาะทางทันตกรรมซึ่งเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรม และการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์

พันธกิจ (Mission)

1. มุ่งมั่นให้บริการทันตกรรมที่มีมาตรฐานครอบคลุมระดับตติยภูมิ โดยการเน้นให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และการสร้างมาตรฐานแนวปฏิบัติในการให้บริการทางทันตกรรม

2. มุ่งมั่นให้การสนับสนุนการฝึกอบรม และการทำวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ของคณะฯ โดยฐานความรู้ด้านทันตกรรมโรงพยาบาล

3. มุ่งมั่นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล