ผู้บริหาร


คณบดี
pornchai คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
pisha 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทญ.ดร.พิสชา พิทยพัฒน์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
ด้านบริการ และคลินิกบริการพิเศษ

oraphan 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทญ.อรพรรณ รุ่งโรจน์วิทยกุลผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
ด้านบริการ และการประกันคุณภาพ

lertrit 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ทพ.ดร.เลิศฤทธิ์ ศรินนภากรผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
ด้านการพยาบาล และการประกันคุณภาพ

chongpean 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พว.จงเพียร จิรโชคโสภณ