อ.ทพญ.ดร.ณฤดี ลิ้มปวงทิพย์

Nareudee Limpuangthip

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์