รศ.ทพญ.ดร.ณฤดี ลิ้มปวงทิพย์

Assoc. Prof. Nareudee Limpuangthip

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์