รศ.ทพญ.ดร.อรพินท์ โคมิน

Assist. Prof. Orapin Komin

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมประดิษฐ์