รศ.ทพญ.ดร.อรพินท์ โคมิน

Assoc. Prof. Orapin Komin

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมประดิษฐ์