ผศ.ทพญ.ศิริกาญจน์ อรัณยะนาค

Assist. Prof. Sirikarn Arunyanak

อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาปริทันตวิทยา